O nás

O nás

Alena Faberová

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní příspěvková organizace přímo řízená MŠMT) vznikl k 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Zřizovací listina – viz přiložené soubory

Vymezení působnosti institutu

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. 
NPI ČR poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků).
NPI ČR je pověřen funkcí revizního pracoviště.
NPI je pověřen vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací.
(Poznámka: přesné vymezení včetně legislativních norem – viz zřizovací listina)

Hlavní cíl činnosti NPI ČR: 
Zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech: podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů (krajská pracoviště NPI ČR), která poskytují: 
- metodickou podporu školám a pedagogům 
- cílené další vzdělávání pedgogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
- podporu strategického řízení ve školách a územích
- podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)

Předmět hlavní činnosti NPI ČR (výňatek ze zřizovací listiny)

 • Tvorba kurikula a kurikulárních dokumentů ve vymezených oblastech vzdělávání (vč. činností směřujících k přípravě či posouzení učebních dokumentů, učebnic atd.), monitoring a evaluace plánovaného realizovaného a výsledkového kurikula a kurikulárních dokumentů v síti určených škol;
 • Příprava a realizace vzdělávacích programů DVPP především v oblasti státních priorit ve vzdělávání vč. tvorby vlastních programů, metodických materiálů a učebních textů; 
 • Systematická metodická a vzdělávací podpora řídících pracovníků škol a ŠZ v oblasti strategického plánování a rozvoje na místní, regionální a krajské úrovni; 
 • Podpora síťování škol a spolupráce s ostatními aktéry v oblasti DVPP, dalšími OPŘO, vytváření nástrojů pro zvýšení kvality výuky; 
 • Koordinace a metodická a informační podpora zřizovatelů škol a školských zařízení, jejich řídících pracovníků a pedagogických pracovníků na místní a regionální úrovni prostřednictvím krajských pracovišť (center podpory) NPI; 
 • Metodická podpora v oblasti preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické péče a v oblasti ústavní a ochranné výchovy (vč. tvorby metodik, standardů a nástrojů, např. programů primární prevence rizikového chování atd.); 
 • Podpora a rozvoj kariérového poradenství v celoživotním a dalším vzdělávání, síťování institucí v těchto oblastech i na trhu práce; 
 • Podpora nadání a pedagogických pracovníků v oblasti práce s talentovanými žáky, organizace soutěží a přehlídek; 
 • Podpora vybraných činností v oblasti mládeže a pedagogických pracovníků pracujících s mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání; 
 • Analytické, výzkumné a evaluační činnosti; 
 • Zajišťování metodické a odborné spolupráce v oblasti jednotných závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek; 
 • Realizace projektů ESIF; 
 • Správa Národní soustavy kvalifikací atd.

Sídlo organizace a další identifikace/kontakty: 
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 (centrální pracoviště)
Tel.: +420 222 122 112 | e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | IČ: 45768455 | DIČ: CZ45768455 
+ pracoviště Prosek – Novoborská 379, Praha 9 (býv. NÚV)
+ pracoviště Hostivař – Weilova 6, Praha 10 (býv. NÚV)
Datová schránka: 8pswgy6
Telefonické kontakty na ostatní pracoviště: https://www.npicr.cz/kontakty 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Kontakt pro média: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Webové stránky NPI ČR: https://www.npicr.cz/
Dosavadní weby NÚV (http://www.nuv.cz/) a NIDV (https://www.nidv.cz/),vč. Metodického portálu RVP.CZ (https://rvp.cz/) jsou stále dostupné. 
Vznik NPI ČR nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi školami, školskými zařízeními a ostatními dosavadními partnery a NIDV/NÚV.

Přesný název organizace:  Národní pedagogický institut České republiky (zkratka v psaném textu: NPI ČR)
Anglický překlad názvu: National Pedagogical Institute of the Czech Republic
Francouzský překlad názvu: L´Institut national pédagogique de la République tchèque
Německý překlad názvu: 
      - samostatně stojící název/titulek: Nationales pädagogisches Institut der Tschechischen Republik
      - ve větném kontextu (skoňovatelné) das Nationale pädagogische Institut der Tschechischen Republik

Organizační struktura NPI ČR

Ředitelka
Kancelář ředitelky vč. PR
Interní auditor
Revizní pracoviště
Oddělení analýz a mezinárodní spolupráce

 • Náměstek ředitelky 
  Projektová kancelář
  Projekty OP VVV a OPZ:   SRP, SYPO, APIV B, FNV
                                                Mistrovská zkouška, MOV, UpSkilling, KIPR, PPUČ, APIV A, P-KAP
  Koordinátor krajských center podpory
  13 krajských pracovišť NPI ČR (center podpory)  v každém kraji ČR

 • Ředitel Odboru kurikula a všeobecného vzdělávání     
  Oddělení průřezových agend kurikula
  Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

 • Ředitel Odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání
  Oddělení kariérového poradenství a dalšího vzdělávání
  Oddělení odborného vzdělávání a kurikula

 • Ředitel Odboru systémové podpory pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
  Oddělení metodické podpory a DVPP
  Oddělení mládeže a podpory nadání
  Oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče

 • Ředitel Odboru ekonomického a provozního
  Finančního účetnictví
  Mzdového účetnictví a personální agendy
  ICT
  Veřejné zakázky a smluvní vztahy
  Správa, provoz a služby

Zákon o poskytování informací a GDPR
Informace vztahující se k působnosti  Národního pedagogického institutu České republiky – zkratka NPI ČR (nástupnické organizaci NIDV) jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti. 
Zpracování osobních údajů klientů, pracovníků a spolupracovníků NPI ČR se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Dr. Ing. Luboš Sychra, pracoviště MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1, telefon: 234 814 303, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sazebník úhrad nákladů za pořízení informace
NPI ČR (nástupnická organizace NIDV) v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento sazebník úhrad nákladů za pořízení informací. 
Jednotlivé sazby odpovídají sazebníku MŠMT z 10. 11. 2015, č.j. MSMT–35275/2015–1. Sazebník úhrad  NPI ČR naleznete na https://www.nidv.cz/o-nas/zakon-o-informacich-a-gdpr

Zřizovací listina NPI ČR.pdf Stáhnout